priroda-a-krajina.cz

Ochrana přírody

Rozsah našich činností spadajících pod ochranu přírody je poměrně široký. Jsme schopni pružně řešit požadavky či představy našich zákazníků, v tomto směru především z okruhu obecních, městských a krajských institucí a organizací přírodu a krajinu obhospodařujících.

Spadají sem například tyto činnosti:

Péče o ptactvo

Ptactvo tvoří neodmyslitelnou součást přírody a krajiny. Jedním z našich úkolů je podpora zahnízdění ptactva. Proto vyrábíme budky pro různé druhy ptáků, jimž jsou uzpůsobeny i rozměry budky (sýkorníky, sovníky, rehkovníky…). Realizujeme jejich instalaci v krajině i následnou péči – čištění, opravy i vyhodnocování hnízdní sezóny.

V součinnosti s orgány státní ochrany přírody vytváříme nová čapí hnízda a zabezpečujeme přesun nevhodně umístěných hnízd.

Biologická ochrana sadů

Oproti rozšířenému způsobu ochrany za použití chemických prostředků, které negativně ovlivňují životní prostředí nabízíme jiné možnosti ochrany sadů, vinohradů a zahrad.

Dle zadání a individuálních potřeb jsme schopni zajistit ochranu ve formě například odparníků, které feromonově matou samce škůdců, takže nedojde k jejich množení. Dále můžeme nabídnout namnožení a vypuštění drobných „predátorů“, kteří se o škůdce postarají (slunéčko sedmitečné, čmelák…). Jinou metodou je umístění budek pro zpěvné ptactvo.

Výhodou těchto metod je jejich přirozenost, pouze pozitivní dopad na životní prostředí a tím i na kvalitu a nezávadnost plodů ze sadů, zahrad a vinic.

Jsme schopni vypracovat nejvhodnější řešení na míru pro každou lokalitu.

Zakládání drobných vodních děl, zadržení vody v krajině

Jde o krok podporující ochranu biotopů pro obojživelníky, jimž přirozených míst k životu dramaticky ubývá zejména kvůli erozi půdy a snížené schopnosti krajiny zadržet vodu. Mokřady či prameniště jsou likvidovány a vysoušeny také díky lidské činnosti (těžba dřeva, intenzivní zemědělství, budování protipovodňových opatření…) a proto je třeba v krajině vytvářet nová vhodná místa pro jejich život.

Jsme schopni založit lokality pro obojživelníky a to počínaje legislativními kroky a administrativní přípravou, dále úpravou místa a následnou údržbou konče.

Máme zkušenosti i s revitalizací či očistou stávajících biotopů, či míst, které dříve tuto funkci měly.

Značení památných či jinak významných stromů

Řečeno slovy pasekářů – krásná práce. Je ovšem nutno začít u administrativy, kterou vyhlášení stromu za Památný vyžaduje. Díky tomu, že jsme v minulosti připravili a zrealizovali označení desítek stromů ve Zlínském kraji, tak tento servis zařídíme, stejně jako další následné kroky. Značení památných či jinak významných stromů zajišťujeme od výroby samotných značek, přes jejich instalaci na místo, včetně následné údržby.

Podle potřeby rádi zajistíme i péči o samotný památný strom. (Péče o dřeviny)

Čištění koryt potoků a řek

Spadá sem úklid náplavenin a odpadu jak přírodních, tak způsobených lidskou činností.

Dále i prořez náletových dřevin, které mohou být při zvýšených stavech vody rizikovým faktorem.

Zabýváme se také vyžínáním pobřežních porostů a likvidací černých skládek, které se často nacházejí právě v blízkosti řek a potoků.